New features – Mass reversals for multiple documents – Dynamics 365 Finance 10.0.07

Ở các version trước, chức năng reverse voucher transaction (ngoại trừ transaction có liên quan đến Subledger) chỉ được thực hiện trên màn hình Transactions (Voucher transactions > Transactions) và chỉ có thể thực hiện reverse cho từng voucher.

Từ Version 10.0.7, D365F&O cung cấp feature “Mass reversals for multiple documents” giúp người dùng reverse nhiều transaction trên màn hình Voucher transaction.

  • Khi chưa enable feature, thực hiện reverse như sau:

Tại màn hình voucher transaction > chọn Voucher cần reverse > Transactions

Chọn reverse transactions

*Note: Hệ thống không cho phép reverse nhiều voucher cùng lúc.

  • Sau khi enable feature “Mass reversals for multiple documents”

Tại màn hình Voucher transactions > chọn các voucher cần reverse > Chọn ngày post voucher reverse > Nhập reason code > Reverse

*Hint: Feature này chỉ áp dụng cho các voucher không thông qua subledger

Xin cám ơn!

Spread the love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.