Search for:
  • Home/
  • Power Automate/
  • Adaptive Card Series: Sử dụng Adaptive Card trong MS Teams thông qua Power Automate – Phần 1

Adaptive Card Series: Sử dụng Adaptive Card trong MS Teams thông qua Power Automate – Phần 1

Trước hết, để hiểu về khái niệm Adaptive Card là gì, các bạn có thể tham khảo tại đây https://d365vn.com/powerplatform/adaptive-card-khai-niem-va-ung-dung/283/

Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng Adaptive Card để gửi message trong MS Teams thông qua Power Automate.

1. Gửi message không có response

Message không có response tức là chúng ta sẽ không quan tâm đến việc xử lý các action (click các button) trong Adaptive Card, hoặc chỉ mang tính chất thông báo và không cần user có action nào cả.

Trong Flow design, chọn Teams và search “Adaptive Card”. Trong ví dụ này chúng ta có thể chọn post message vào channel hoặc gửi message cho một user nhất định

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một message bằng Adaptive Card (https://adaptivecards.io/designer/)

Sau đó, copy nội dung trong phần “Card Payload Editor” và đưa vào phần Message trong Flow

Kết quả sau khi chạy Flow

2. Gửi message và xử lý action từ user

Trong một số trường hợp, chúng ta sẽ cần tương tác với user để lấy và xử lý một số thông tin (ví dụ: một request được gửi tới Manager và cần được approve). Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng một trong 2 loại action trong Flow để dùng cho user hoặc channel

Lưu ý: Nếu chọn Post Adaptive Card lên Channel thì chỉ có user response đầu tiên mới được xử lý

Quay lại trang designer của Adaptive Card và tạo 1 message kèm 2 action Approve/Reject

Copy vào phần Message trong Flow (chú ý: phải có Id cho mỗi action để khi chúng ta xử lý sẽ biết được user chọn action nào)

Để biết được user đã chọn action nào (Approve hay Reject), chúng ta sẽ tạo biến để lấy actionId

Kết quả trước khi user response

Sau khi user click Approve, khi kiểm tra lại Flow (trong Flow history), chúng ta sẽ thấy user đã chọn action nào, từ đó có thể tiếp tục xử lý các logic phía sau

Recommendation: Đối với Adaptive Card cần response từ user, chúng ta nên sử dụng 2 thuộc tính “Update Message” và “Should update card” để user biết được action đã được thực hiện

Spread the love

Technical Leader - Microsoft Dynamics 365 CE | Power Platform

    Leave A Comment

    All fields marked with an asterisk (*) are required