Search for:

Power Platform đang dẫn đầu một kỷ nguyên mới về phát triển ứng dụng mã nguồn thấp do AI tạo ra

Microsoft Power Platform đang phát minh lại phát triển phần mềm với tính năng phát triển không cần mã được hỗ trợ bởi AI. Hôm nay, Microsoft Power Platform sẽ công bố Copilot trong Power Apps, Power Automate và Power Virtual Agents tiếp tục dân chủ hóa sự phát triển và [...]