Search for:
  • Home/
  • Thẻ: General ledger

New features – Mass reversals for multiple documents – Dynamics 365 Finance 10.0.07

Ở các version trước, chức năng reverse voucher transaction (ngoại trừ transaction có liên quan đến Subledger) chỉ được thực hiện trên màn hình Transactions (Voucher transactions > Transactions) và chỉ có thể thực hiện reverse cho từng voucher. Từ Version 10.0.7, D365F&O cung cấp feature “Mass reversals for multiple [...]