Search for:

New features – Workflow Notification Action – Dynamics 365 Finance 10.0.15

Feature Workflow Notification Action ở version 10.0.15 cho phép người dùng trực tiếp đi đến Document (Vendor invoice, Vendor payment journal,…) được yêu cầu approve từ Action center mà không cần vào từng màn hình thông qua Work item assign to me như các version trước. Trước khi enable feature, [...]

New features – Mass reversals for multiple documents – Dynamics 365 Finance 10.0.07

Ở các version trước, chức năng reverse voucher transaction (ngoại trừ transaction có liên quan đến Subledger) chỉ được thực hiện trên màn hình Transactions (Voucher transactions > Transactions) và chỉ có thể thực hiện reverse cho từng voucher. Từ Version 10.0.7, D365F&O cung cấp feature “Mass reversals for multiple [...]