Search for:
  • Home/
  • News/
  • Điểm nổi bật của Dynamics 365 và Power Platform 2024 trong đợt phát hành 1

Điểm nổi bật của Dynamics 365 và Power Platform 2024 trong đợt phát hành 1

Trong video này, hãy hào hứng với các chức năng mới sẽ được phát hành cho Microsoft Dynamics 365 và Power Platform trong Phiên bản 1 năm 2024. Xem tất cả các chức năng có trong bản phát hành này và truy cập https ://learn.microsoft.com/en-us/dyn…

Spread the love

Dynamics CRM/365 CE and Power Platform Technical Architect

    Leave A Comment

    All fields marked with an asterisk (*) are required