Search for:
  • Home/
  • Thẻ: Power Automate

Gửi Approval process qua email sử dụng Adaptive Card tới external organization

Trong bài viết này mình xin chia sẻ cách để tạo một approval flow đơn giản gửi email approval tới 1 email nằm bên ngoài organization. Tạo flow approval: Chọn Automated cloud flow Chọn điều kiện trigger theo yêu cầu thực tế Khởi tạo 1 biến email template để điền [...]

Power Automate: Lỗi “The schema definition for action with status code ‘xxx’ is not valid. The schema definitions for actions with same status code must match”. Nguyên nhân và cách xử lý

Khi chúng ta thiết kế một Flow với nhiều logic phức tạo và gọi nhiều HTTP request để trả về response (ví dụ như cần get Response về lại PowerApps để xử lý các logic tiếp theo), chúng ta rất có thể sẽ gặp lỗi sau: Nguyên nhân của lỗi [...]