Search for:
 • Home/
 • News/
 • Bình thường mới là sự tự động hoá và thích ứng

Bình thường mới là sự tự động hoá và thích ứng

Low-code để đảm bảo tất cả hoạt động thông suốt, tự động hoá quy trình trong thời kỳ bình thường mới.

Low-code sẽ là công cụ tuyệt với giúp cho tổ chức có những cái tiến mới nhanh chóng và kịp thời:

Low-code để đảm bảo tất cả hoạt động thông suốt, tự động hoá quy trình trong thời kỳ bình thường mới.

 • Đảm bảo được tất cả nhân viên nhanh thích ứng trong quá trình hiện đại hoá quy trình
 • Nhanh chóng tùy chỉnh Giải pháp và quy trình làm việc
 • Nâng cao hiệu quả công việc khi làm việc trực tuyến
 • Tiết kiệm chi phí với tự động hoá
 • Tạo ra mô hình kinh doanh, giải pháp mới

Mời các bạn đọc thêm tại đây: https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcFCWXsU/original

Spread the love

Dynamics CRM/365 CE and Power Platform Technical Architect

  Leave A Comment

  All fields marked with an asterisk (*) are required