Xây dựng ứng dụng Power Apps đầu tiên của bạn: mô hình và phương pháp

Hướng dẫn giúp bạn tìm hiểu cách bắt đầu xây dựng và triển khai ứng dụng đầu tiên Power Apps. Nâng cao khả năng làm chủ của bạn cho đến khi bạn mở rộng các giải pháp trong toàn tổ chức của mình bằng cách sử dụng các chiến lược quản trị và áp dụng mạnh mẽ.

  1. Tìm hiểu những tác động khi tận dụng các công cụ và phương pháp hiện đại trong tổ chức của bạn.
  2. Xây dựng ứng dụng đầu tiên của bạn, tạo nhóm đầu tiên của bạn và thiết lập Centre of Excellence trong tổ chức của bạn bằng cách mở rộng quy mô nhóm của bạn.
  3. Trao quyền cho mọi người sử dụng Microsoft Power Apps – một nền tảng phát triển ứng dụng mã thấp với nền tảng có thể mở rộng, bảo mật.

Đọc toàn bộ ebook tại đây: Link

Spread the love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.